Historie

V roce 2013 uplynulo 110 let ode dne, kdy byl založen Sbor dobrovolných hasičů ve Lhotě u Vsetína. Bylo to 110 let obětavé a nezištné práce se snahou pomoci každému občanovi v kritických situacích, při neštěstích jakým je mj. požár, živel, který ohrožuje nejen majetek, ale často i to nejcennější co člověk má - zdraví a život. Občané pochopili, že není v silách jednotlivce, aby se ubránil sám a že je nutné si vzájemně pomáhat.

Dnešní oslavy 110 let trvání Sboru dobrovolných hasičů ve Lhotě nejsou jen projevem úcty a vděčnosti zakladatelům sboru, poděkování všem, kteří v této náročné, obětavé a nezištné práci pokračovali, ale i těm, kteří nadále pokračují a kteří nadále chápou nutnost si navzájem pomáhat, když je této pomoci zapotřebí.

Abychom mohli dost dobře ocenit za jakých obtížných podmínek a kolik usilovné a obětavé práce museli vynaložit všichni ti, kteří sbor zakládali, vraťme se k zápisům z doby, kdy se sbor zakládal.

V časech, kdy se sbor zakládal, byl život a podmínky ve kterých naši předchůdci v obci žili velmi těžké. Nebylo zde mnoho pracovních možností, lidé zde žili velmi skromně, svá obydlí i hospodářské stavení stavěli povětšinou ze dřeva a kamene. Zachvátil-li požár dřevěné budovy, pak tyto povětšinou lehly popelem, bylo však nutné chránit okolí stavení, aby požár nezničil také okolní stavení. Mnohdy se stávalo, že byla zničena i větší část vesnice.

Hašení v té době bylo zcela primitivní a málo účinné, k hašení nosili vodu ve vědrech, používala se hlína. Háky se strhávaly hořící trámy, aby se požár nerozšiřoval. Každá rodina, která byla požárem postižena, potřebovala pomoc spoluobčanů, protože sami nebyli schopni tento živel jakým je požár zvládnout. Všechny tyto okolnosti daly podnět k tomu, aby byl založen organizovaný hasičský sbor. Více už z dochovaných zápisů:

Dne 1. července 1902 v hostinci u p. Mikulce Pavla byl založen Sbor dobrovolných hasičů. 19. 11. 1902 byl zakoupen dvoukolový ruční hasičský stroj od firmy Smékal v Brně. Stanovy hasičského sboru byly schváleny 31. 1. 1903 výnosem CK Moravy, místodržitelství v Brně. Ustanovující valná hromada se konala 6. února 1903 v 15 hodin v Hostinci u Mikulců. Za činné členy se přihlásilo 26 občanů a 6 členů přispívajících. Prvním velitelem byl zvolen pan Pavel Goláň, zástupcem Josef Běťák, jednatelem Pavel Mikulec a pokladníkem Jan Mikulec. Podle dochovaných zápisu byl sbor velmi činný. Během r. 1903 se konalo cvičení se strojem, nacvičovaly se i pochodové cvičení. Protože stroj byl zakoupen na půjčku, konala se na Vsetíně sbírka, která vynesla 94 zlatých a 10 haléřů. Výtěžek byl použit na splátky stroje. Protože bylo potřeba zakoupit i další technické vybavení pro sbor, konaly se taneční zábavy, zahradní výlety, plesy, hrála se divadla a konaly se sbírky v obci. Sbor byl nadále velmi činný v přípravě, důkazem je, že se zúčastňoval všech okrskových cvičení.

Protože nebylo kde stroj uskladnit, bylo nutno postavit hasičskou zbrojnici. Pro tento účel věnoval p. Mikulec Pavel pozemek, stavba byla zahájena v roce 1907 a trvala pouze 6 měsíců. Ještě v témže roce byla zbrojnice předána do užívání. Na otevření zbrojnice spojeného se cvičením byly přizvány sbory ze Vsetína, Liptálu a Rokytnice. Otevření zbrojnice se zúčastnil i župní velitel p. Jarošek.

V roce 1925 byla zakoupena modernější a účinnější kombinovaná ruční-motorová stříkačka, kterou možná ještě někteří pamatují. Ta byla zakoupena v Brně od firmy Smékal za 44 500 Kčs. Stará stříkačka byla dána na protiúčet za 7 000 Kčs. Při nákupu měli naši předchůdci se zaplacením dost velké problémy. Musely se shánět půjčky, konaly se opět sbírky a majetnější občané dávali podle možností finanční příspěvky. 9 srpna 1925 byla dána stříkačka do užívání sboru. Slavnostního zahájení se zúčastnil župní místopředseda p. Plachý z Liptálu. Roku 1925 je v zápisech hodnocen jako rok činorodé a úspěšné práce a rozkvětu hasičského sboru ve Lhotě u Vsetína.

V době německé okupace až do osvobození v roce v r. 1945 je veškerá spolková a kulturní činnost přísně zakázána. Sbor vykonával jen technickou údržbu stroje a ostatního vybavení. Po osvobození, 6. června 1945, se koná první valná hromada. Sbor měl v té době 44 členů a 3 samaritánky. Členové se zúčastňovali brigád na zvelebení obce stavbu MNV spojenou s novou zbrojnicí.

V roce 1953 byla sboru předána moderní účinná dvoukolová stříkačka a nákladní auto. Díky dobrému kolektivu soutěžního družstva, tvrdé a náročné přípravě bylo dosaženo mnoha sportovních úspěchů. Zvláště rok 1955 by pro náš sbor velmi úspěšný. Soutěžní družstvo se umístilo v okrskovém kole na 2. místě a postoupilo do okresní soutěže. V okresním kole, které se konalo v silné konkurenci ve Velkých Karlovicích, získalo družstvo v silné konkurenci 1. místo. Připomeňme si jména členů, kteří se o tento cenný úspěch zasloužili a dokázali nadchnout pro další práci celého sboru:

Velitel družstva:       Zgarba Jan

Členové družstva:    Mrnuštík Josef

                             (strojník) 

                              Josef Hurta

                              Jan Zeťák

                              Vladimír Jančina

                              Michal Vaško

                              Jan Škrabánek

                              Josef Goláň

                              Josef Němeček

 

 

Je vhodné se zmínit ještě o jedné důležité a potřebné činnosti pro všechny občany. Je to pomoc při čištění studní. Zdá se to jako maličkost, ale jednotlivec dokáže jen s obtížemi tuto práci dobře zvládnout. Členové na úkor svého volného času dělají tuto práci na požádání zdarma, jen za úhradu pohonných hmot. Za to jim patří velké díky.


Ve zprávě není uváděno, kdy sbor zasahoval při požárech. Nechceme vystavovat na obdiv, kolikrát a za jakých podmínek sbor pomáhal zdolávat požár. Za to, že nemusíme v obci zasahovat tak často, patří dík také všem občanům,

že dokážou předcházet požárům tím, že dbají na prevenci a sami dbají o bezpečnost svých domů. V minulosti na tom měl sbor nemalou zásluhu tím, že konal pravidelné preventivní prohlídky komínových těles a upozorňoval na odstranění případných závad. Většinou se jednalo o opotřebovaná komínová dvířka, narušené svršky komínů nebo hořlavé látky blízko komínů, které bývají často příčinou požárů. O tom vypovídají zápisy z preventivních prohlídek.

Po roce 1969 dochází k útlumu činnosti celého sboru. Je nařízena změna názvu na Český svaz požární ochrany. Činnost sboru je direktivně vedena nadřízenými orgány. Odchází několik velmi aktivních a pracovitých členů a nový výbor se nedokázal stmelit a nadchnout pro práci sboru. Každý nový velitel je prověřován, zda je politicky spolehlivý a pokud nebyl členem KSČ, nemohl tuto funkci vykonávat i přesto, že byl odborně velmi zdatný. Po členech jsou požadovány závazky, např. výpomoc v JZD, stavba obchodního střediska atd. Ustává i kulturní činnost, přestávají se konat pravidelné plesy, výlety apod. Soutěžní družstvo přestává pravidelně cvičit. Nutno však podotknout, že protipožární technika je díky svědomité práci strojníků v bezvadném stavu.

Přesto, že protipožární technika je přestěhována do nové zbrojnice v budově MNV, je sboru přiděleno nové nákladní auto od MěNV Vsetín a všechny prostředky na činnost sboru jsou hrazeny z MěNV Vsetín, zájem o práci ve sboru ustává a koncem roku 1991 se vyskytují názory ukončit činnost sboru a nechat povinnost hašení požárů na profesionální službě ze Vsetína.

25. 1. 1992 se koná valná hromada a díky snaze několika nadšených a obětavých členů byl na této valné hromadě učiněn pokus obnovit dobrou práci a tradici. Uskutečnil se nábor nových členů soutěžního družstva. Většina členů projevila zájem o práci sboru.

Činnost sboru je obnovena, konají se pravidelné schůzky ve zbrojnici. 26. 4. 1992 se koná členská schůze za účasti p. Bělíčka, velitele okrsku. Na této schůzi je zvolen nový výbor, rozděleny úkoly, obnoven název dobrovolných hasičů, odsouhlaseno konat oslavy 90. výročí sboru ve Lhotě.

Koncem 90. let opět dochází k mírnému útlumu činnosti, které pokračuje i po roce 2000. V roce 2002 dochází k omlazení kolektivu, který mj. sbírá úspěchy nejen na poli požárního sportu, ale začíná opět plnit svoji funkci jak zásahovou, tak společensko-kulturní. Opět je nutno vzpomenout br. Bělíčka, který nezkušenému kolektivu pomohl v těžkých začátcích. V roce 2006 přišel rozpad úspěšného soutěžního družstva a práce sboru směřuje spíše k zásahové a kulturní činnosti a pomoci občanům. V tomto snažení nás po celou dobu podporuje obecní úřad.

Vážení členové sboru, milí hosté. Je to již 110 let, kdy byly postaveny základy hasičského sboru ve Lhotě, byly to roky plné obětavé, usilovné a nezištné práce ve snaze pomáhat svým spoluobčanům v neštěstí a učit je a vést k tomu, aby se zabránilo ničení hodnot požárem. Za tuto dobu se ve sboru vystřídalo velké množství členů, obětavých velitelů a patří jim za to vřelý dík.

Na závěr je nutno zdůraznit, že sbor dobrovolných hasičů je nepolitický a členem může být každý, kdo chce pomáhat lidem a podpořit práci sboru. Neznamená to, že každý musí pomáhat fyzicky při zdolávání mimořádných událostí, likvidaci požárů a následků živelných pohrom. Stačí, když nás podpoří morálně a má pro činnost sboru pochopení. Záleží nyní na nás všech, abychom tradici hasičského sboru uchovali a vytvořili podmínky pro další generaci. Slibme si, že pochodeň, kterou hasiči po dlouhá léta nosili ve znaku, a kterou symbolicky zažehli před 110-ti lety naši předchůdci, poneseme dál a nenecháme zaniknout jejich ušlechtilou myšlenku: „Bohu ku cti-bližnímu ku pomoci“!

11. ledna 2015 proběhly na VVH volby výboru na další 5-ti leté období. Nýnývýbor pracuje ve složení: Martin Kazmíř-starosta, Ladík Valchář-náměstek, Michal Lukáš-velitel, David Valchář-jednatel/kronikář, Žaneta Vaculová-hospodář, Dan Křupala-strojník

Dalším mezníkem bylo, že se po dlouhé a z našeho pohledu nekonečné době podařilo dokončit veškeré papírování a přestavbu naší "Ventry" a uvézt jí tak do akceschopnosti a přihlásit ji k zásahu. Tudíž je i přes svůj stařičky věk od 19. 6. 2015 plnohodnotným zásahovým vozidlem a první zásahovou cisternou u našeho SDH vůbec. Nyní tedy využíváme dvě vozidla RZA Nissan Navara a CAS 8 PV3S.

 


https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/