Taktické cvičení

24.09.2011 20:32

„Požár“ lesního porostu na Vartovně


V sobotní odpoledne 24. září jsme byli přizváni na „Dálkovou dopravu vody“. Naštěstí se nejednalo o „ostrý“ zásah, ale pouze o taktické cvičení v katastru obce Liptál, Jasenná a Seninka, jehoţ hlavním úče-lem bylo prověření akceschopnosti jednotek hasičů nejen našeho okresu v dopravě většího mnoţství vody na místo zásahu – vrchol Vartovna.
Samotné cvičení začalo ve 13:00 hod., kdy se rozezněla siréna a jednotky po určených časových in-tervalech vyjíţděly od hasičské zbrojnice v Liptále na místo cvičení – účelová komunikace z Lůţka na Vartovnu. Zde pak probíhalo sestavování vodního vedení od loţiska poţáru k vodnímu zdroji, kterým byl rybníček v Lůţku. Po kompletaci celého hadicového vedení dal velitel pokyn k zahájení čerpání vody a její následné dopravě na vrchol Vartovna. Voda dorazila na vrchol kopce za 33 minut od nasátí, překona-la 181 výškových a více neţ 1800 dálkových metrů a k její dopravě bylo pouţito celkem 105 ks hadic. Cíl se podařilo naplnit a voda, i přes drobné technické problémy, kdy jednomu sboru selhalo čerpadlo, dora-zila na vrchol v předpokládaném časovém limitu do 90 minut.
Cvičení se zúčastnilo 24 jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí z okolí.
 


       


https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/