Pálení klestí

06.09.2010 10:57

  Kam hlásit pálení klestí?            

 

Upozorňujeme na zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst.   2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

 

Při spalování hořlavých látek, zejména spalování klestu v lesích a pálení odpadu je třeba

dodržovat zejména tato pravidla:

 

- každé pálení klestu je třeba ohlásit na https://paleni.hzszlk.eu/ nebo na místně příslušné operační a informační středisko HZS Zlínského kraje: 950670111

 

V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na

tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále

- dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,

- při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,

- místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé

  materiály až na minerální půdu,

- místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,

- opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,

- místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,

- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,

- spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů,

- plošné vypalování porostů je zakázáno.


https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/