Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku?

08.11.2010 09:04

Kde nejčastěji dochází ke vzniku požáru

Požár způsobený nedbalostí při vaření

Nejčastěji k požáru dochází v domácnostech a v přírodě (především v letním období). Jedná se o požáry vzniklé zejména lidskou nedbalostí, porušováním požárně bezpečnostních předpisů, nesprávnou manipulací s otevřeným ohněm, ale také požáry způsobené dětmi.

 

Jaké jsou nejčastější příčiny vzniku požáru

Domácnost:

 • nedbalost při vaření (zapnutý sporák bez dozoru, ponechání hořlavých materiálů v blízkosti zapnutého sporáku apod.),
 • kouření a nevhodně odložené nedopalky cigaret,
 • zanedbání údržby topidel a kouřovodů,
 • hra dětí se zápalkami,
 • nesprávná manipulace s otevřeným ohněm (při používání zábavní pyrotechniky, při svařování, svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky apod.),
 • skladování hořlavých a jiných nebezpečných látek (např. benzin) na nevhodných místech a nesprávná manipulace s nimi.

Příroda:

 • úder blesku,
 • vypalování trávy a suchého klestí,
 • rozdělávání otevřeného ohně na nesprávných místech (pod větvemi stromů, mimo vyhrazené ohniště apod.),
 • odhození nedopalku v přírodě (suchá tráva, lesní porost).

Další místa:

 • kouření na místech, kde je to výslovně zakázáno (např. čerpací stanice).

 

Jak předcházet požárům

Domácnost vybavte hasícím přístrojem

Domácnost:

 • zdroje otevřeného ohně (svíčky) nenechte hořet bez dozoru,
 • domácnost vybavte hasicími přístroji a instalujte si hlásiče požáru (více v kapitolách Proč mít doma hlásiče požáru a Jaký hasicí přístroj na co použít),
 • nechte si pravidelně kontrolovat a čistit komíny,
 • nedopalky cigaret řádně uhaste,
 • zamezte dětem v přístupu ke zdrojům otevřeného ohně,
 • udržujte dobrý technický stav el. spotřebičů, elektroinstalace, plynu, topidel a kouřovodů, el. rozvodů,
 • dodržujte návody na používání el. spotřebičů, zábavní pyrotechniky apod.,
 • el. spotřebiče nakupujte výhradně u autorizovaných prodejců,
 • hořlavé, výbušné a toxické látky skladujte pouze v určitém množství a v prostorech mimo společné prostory obytných domů.

Příroda:

 • rozdělávejte oheň jen na vyhrazených místech (ohniště),
 • nikdy nevypalujte trávu, je to zakázáno,
 • nekuřte v přírodě (zejména ne v lese) a v místech, kde je to zakázáno.

 

Jak se správně zachovat...

...jestliže doma ucítíte v noci kouř?Vyvěste z okna kus látky

 • chraňte si dýchací cesty pokud možno navlhčeným kusem látky (kapesník, tričko),
 • pohybujte se při zemi (čistější vzduch),
 • nerozsvěcujte světla (zvláště, je-li cítit plyn),
 • dveře neotevírejte (nejprve vyzkoušejte hřbetem ruky, jestli nejsou dveře horké),
 • pokud jsou horké, dveře neotevírejte (ve druhé místnosti může hořet), ucpěte průduchy pod dveřmi kusem látky (látku v ideálním případě navlhčete), volejte tísňovou linku 150, vyčkejte příjezdu záchranářů,
 • jestliže dveře nejsou horké (pravděpodobnost, že ve druhé místnosti nehoří), jděte pro ostatní členy rodiny a společně opusťte domácnost (pomozte i osobám se sníženou pohyblivostí),

Při opouštění domácnosti oknem dbejte na svoji bezpečnost

 • znemožní-li Vám cestu ven oheň, zůstaňte v bezpečné místnosti, opět ucpěte průduchy látkou, pootevřete okno, vyvěste z něj kus látky, aby záchranáři věděli, kde Vás mají hledat, volejte tísňovou linku 150,
 • jste-li v přízemí a brání-li Vám požár v bezpečném odchodu ven, můžete vyskočit oknem (dbejte však na svoji bezpečnost a před skokem se podívejte, zda se pod oknem nenachází např. odložené nářadí a další překážky, které by Vám mohly způsobit újmu na zdraví).

 

 

...když začne hořet na sporáku jídlo

...při požáru v přírodě

...při požáru vozidla

Obecné zásady

 • jestliže spatříte začínající požár, je Vaší povinností jej uhasit, je-li to ve Vašich silách, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
 • pokud nemůžete zamezit šíření ohně, snažte se dostat co nejdál od něj, příp. pomozte i dalším osobám a volejte linku 150,
 • začínající požár uhasíte nejlépe pomocí vhodného hasicího přístroje (více v kapitole Jaký hasicí přístroj na co použít),
 • jste povinni oznámit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru každý požár, který vznikl, i když se Vám jej podařilo uhasit (linka 150).

 


https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/